Opće informacije

Pravni fakultet je javna ustanova koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja organizovanjem nastavnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada kroz dodiplomski (I ciklus) i diplomski studij (II ciklus). U cilju ostvarivanja zadataka u okviru svoje djelatnosti, na unutrašnjem planu Fakultet je organizovan putem: katedri, nastavnih predmeta, Instituta za pravna i društvena istraživanja, kao i djelatnost Sekretarijata Fakulteta, Studentske službe, biblioteke i čitaone, te zajedničkih univerzitetskih  službi Računovodstva, Pravne službe, Informacionog centra i Biblioteke.
 
Na Pravnom fakultetu može se steći visoka stručna sprema stručnog zvanja diplomirani pravnik, odnosno bachelor prava (240 ECTS). Dodiplomski studij za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog zvanja diplomirani pravnik traje četiri godine.
 
Pored četverogodišnjeg studija prvog ciklusa, na Fakultetu je organizovan i  dodiplomski stručni studij "Javna uprava". Završetkom ovog studija student stječe zvanje bachelor javne uprave (180 ECTS). Studij traje tri godine, a njegovim okončanjem student ima pristup tržištu rada kao osoba sa kvalifikacijom visokog obrazovanja i osposobljen je za poslove u oblasti javne uprave.
 
Na Fakultetu se može steći naučni stepen doktora pravnih nauka, a postdiplomski studij radi stjecanja naučnog stepena magistra pravnih nauka organizovan je u akademskoj 2006/2007. godini.
 
U akademskoj 2009/2010. godini na Fakultetu je organizovan regionalni postdiplomski studij "Poslovno pravo Evropske unije".
 
Od akademske 2011/2012. godine na Fakultetu se organizuje II ciklus studija - smjer građanskopravni, oblast evropsko pravo.
Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
 
Univerzitetski kampus bb, 88104 Mostar, Bosna i Hercegovina
 
Tel: +387 36 514 230
Fax: +387 36 514 235
Studentska služba: +387 36 514 233
 
Dekan: prof. dr. Alena Huseinbegović
Prodekan za nastavu: doc.dr. Rebeka Kotlo
 
 
 

Oglasna tabla

Raspored nastave za 2016/2017. godinu:
 
Ispitni rokovi (Septembarski):
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.